AGB

Preambule obchodních a dodacích podmínek
Společnostem ve smyslu §14 BGB, veřejnoprávním právnickým osobám a veřejnoprávním zvláštním fondům dodáváme pouze za následujících podmínek prodeje a dodání. Výjimečná platnost dalších podmínek – zejména nákupních podmínek zákazníka – vyžaduje z naší strany výslovné písemné potvrzení.

§1 Nabídka a přijetí

a) Naše nabídky se mohou změnit. Objednávky jsou pro nás závazné pouze tehdy a do té míry, do jaké jsme je písemně potvrdili nebo jsme je začali plnit. Ústní dohody, přísliby a záruky našich zaměstnanců – s výjimkou orgánů, oprávněných signatářů a generálních zástupců – v souvislosti s uzavřením smlouvy se stávají závaznými pouze na základě našeho písemného potvrzení.Upuštění od požadavku na písemnou formu musí být učiněno znovu písemně. Písemná forma je vždy udělena faxem a e-mailem.

b) Doplňující doložky k popisu zboží jako „přibližně“, „jak již bylo dodáno“, „jako obvykle“ nebo podobné dodatky v našich nabídkách se vztahují výhradně na kvalitu nebo množství zboží, nikoli však na cenu. Tyto informace v objednávkách budeme odpovídajícím způsobem chápat a v případě potřeby je odpovídajícím způsobem míněno potvrzení.

c) Množství jsou vždy považována za přibližná. Odchylky související s bezpečností a plněním ve výši 10 % +/- se považují za v souladu se smlouvou o dodávkách do připojovacích, pevných cisteren nebo silových vozidel. Tyto množstevní odchylky jsou proto plně zohledněny ve faktuře za účelem jejich snížení nebo zvýšení.

§2 Kupní cena a platba
a)Naše ceny jsou obecně bez zákonné daně z přidané hodnoty, zejména s přihlédnutím k příslušnému místu dodání. Výpočet se provádí na základě množství nebo hmotností stanovených námi nebo naším dodavatelským závodem, pokud bylo stanovení provedeno pomocí kalibrovaných vah a zboží bylo přepravováno na naše riziko.

b) Kupní cena je splatná v čisté výši na dobírku zboží, není-li písemně dohodnuto jinak.

c) V případě prodlení účtujeme úroky z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou a vyhrazujeme si právo požadovat další náhradu škody.

 d) Směnky a šeky mohou být přijímány pouze na základě plnění a s náležitým souhlasem; považují se za platbu, pokud byly uplatněny bez výhrad. Obvyklé bankovní výdaje nese kupující.

e) Kupující může započíst proti našim nárokům z kupní ceny pouze pohledávky, které jsou nesporné nebo právně prokázané. Na zadržovací práva má nárok pouze tehdy, jsou-li založena na stejném smluvním vztahu.

f) Pokud je kupující v prodlení s úhradou jedné z našich faktur, všechny naše nároky z obchodního vztahu se stávají okamžitě splatnými – bez ohledu na jakékoli přijetí směnek a šeků. Dále jsme oprávněni požadovat platbu v hotovosti před jakýmkoli dalším doručením. Není-li prodlení s platbou napraveno ani v přiměřené lhůtě odkladu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu za prodlení nebo neuvedení služby. To platí zejména pro sjednané, ale stále významné zhoršení majetku kupujícího, jsme oprávněni požadovat platbu v hotovosti před dodáním zboží i v případě, že bylo předem dohodnuto něco jiného, jakož i na základě našich nepromlčených nároků z aktuálního obchodního vztahu.

§3 Dodání
a) Dohodnuté dodací lhůty a termíny se na nás vztahují vždy přibližně, pokud nebyl výslovně dohodnut pevný termín.

b) V případě dodávek, které se netýkají naší společnosti (drop shipments), je termín dodání a termín dodržen, pokud zboží opustí doručovací závod včas tak, aby dodávka dorazila k příjemci včas v obvyklé době přepravy.

c) Události vyšší moci – včetně veřejnoprávních omezení, jakož i stávek a výluk – nás opravňují k odstoupení od smlouvy.

d) Náhrada škody způsobené porušením povinností je v takových případech vyloučena. To platí i v případě pozdního vlastního dodání naším dodavatelem, za což neneseme odpovědnost. O těchto událostech jsme povinni kupujícího neprodleně informovat. Kupující je pak rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy. Neneseme odpovědnost v případě nemožnosti nebo prodlení při plnění dodacích povinností, pokud a v rozsahu, v jakém je nemožnost nebo prodlení způsobeno okolnostmi způsobenými kupujícím, zejména skutečností, že splnil své veřejnoprávní povinnosti v souvislosti s evropskými VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) v aktuálně platné verzi.

§4 Odeslání a převzetí
a) Rizika přepravy z místa dodání nese vždy kupující, a to i v případě bezúplňových dodávek nebo dodávek s přechodným bydlištěm.

b) Při vyzvednutí z místa dodání je kupující nebo jeho zástupci odpovědní za naložení vozidla a dodržování zákonných ustanovení týkajících se přepravy nebezpečných věcí.

c) Vykládka a uskladnění zboží je v každém případě odpovědností kupujícího.

d) V případě dodávek v cisternách a upevňovacích nádržích musí příjemce zajistit, aby jeho nádrže nebo jiné skladovací kontejnery byly v perfektním technickém stavu, a zajistit, aby plnicí linky byly připojeny k jeho přijímacímu systému na vlastní odpovědnost. Naše povinnost je omezena na provoz vlastních zařízení vozidla.

e) Pokud naši zaměstnanci také pomáhají s vykládkou nebo tankováním a tím způsobují škodu na zboží nebo jinou škodu, jednají na výhradní riziko kupujícího a nikoli jako naši zástupci. Náklady na stánek a čekací doby jsou na úkor kupujícího.

§5 Balení
a) Pokud jsou naše dodávky prováděny v pronajatých kontejnerech, musí nám je kupující vrátit ve vyprázdněném, perfektním stavu nejpozději do 30 dnů od příjezdu ke kupujícímu na jeho účet a riziko nebo v případě potřeby volně vrátit do našeho vozidla proti potvrzení o převzetí.

b) Pokud kupující nesplní povinnosti uvedené v písmenu a) včas, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek za dobu delší než 30 dnů a po stanovení neúspěšné lhůty pro vrácení požadovat náhradní cenu započtením výše uvedeného poplatku.

c) Připojené značky se neodstraňují. Výpůjční obaly nesmí být vyměněny a nesmí být naplněny jiným zbožím. Pro odpisy, výměnu a ztrátu jako skladovací kontejnery nebo převod na třetí strany není povolen, pokud to nebylo předem písemně dohodnuto.

d) V případě dodávek v cisternových vozech je kupující odpovědný za nejrychlejší vyprázdnění a vrácení k nám nebo na uvedenou adresu. V případě prodloužení životnosti ve své společnosti, za kterou je kupující odpovědný, nese výsledný pronájem cisternového vozu kupující.

§6 Výhrada vlastnictví
a) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a všech dalších nároků, včetně budoucích nároků vyplývajících z obchodního vztahu s námi. To platí i v případě, že jsou platby prováděny na speciálně určených nárocích. V případě běžného účtu bude vyhrazený titul považován za zajištění našeho nároku na zůstatek.

b) Pokud kupující řádně plní své závazky vůči nám, je oprávněn znovu použít zboží s výhradou vlastnictví v běžném obchodním styku za podmínky, že jeho nároky z dalšího prodeje vůči nám budou řádně e) převedeny na nás.

c) Pokud kupující nesplní své platební povinnosti ani po stanovení odkladné lhůty, jsme oprávněni požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví bez dalšího stanovení odkladné lhůty a bez prohlášení o odstoupení od smlouvy. Za účelem převzetí zboží zpět můžeme být oprávněni vstoupit do prostor kupujícího.

d) Jakékoli zpracování nebo opracování zboží podléhajícího výhradě vlastnictví bude pro nás provedeno bez jakéhokoli závazku z naší strany. Jsme považováni za výrobce ve smyslu §§ 947 948 BGB zboží s výhradou vlastnictví se zbožím třetích stran.

e) Kupující tímto na vás postupuje nároky vůči třetím stranám vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví, aby zajistil všechny naše nároky vůči nám. Pokud kupující prodává zboží, ve kterém máme pouze poměrné vlastnictví v souladu s písmenem d), postoupí nám pohledávky vůči třetím stranám v odpovídající částečné výši. Pokud kupující používá zboží s výhradou vlastnictví v rámci smlouvy o dílo (nebo podobné), postupuje nám nárok (mzda za práci).

f)Kupující je oprávněn vymáhat pohledávky z dalšího použití zboží s výhradou vlastnictví při řádném obchodním přístupu. Pokud se dozvíme o skutečnostech, které naznačují významné zhoršení majetku kupujícího, musí kupující informovat své zákazníky o postoupení na naši žádost, zdržet se jakéhokoli nakládání s pohledávkami, poskytnout nám všechny potřebné informace o zásobách zboží v našem vlastnictví a pohledávkách postoupených nám. Přístup třetích stran k vyhrazenému zboží a postoupeným pohledávkám nám musí být neprodleně sdělen.

g) Pokud hodnota cenných papírů, na které máme nárok, přesáhne celkovou pohledávku vůči kupujícímu o více než 50%, jsme povinni na žádost kupujícího uvolnit cenné papíry podle našeho výběru.

§7 Odpovědnost za věcné vady

a) Dlužné vnitřní a vnější vlastnosti zboží jsou určeny podle dohodnutých specifikací, pokud takové neexistují podle našich popisů výrobků, označení a specifikací, pokud takové neexistují podle praxe a obchodní praxe. Odkazy na normy a podobné předpisy, informace v bezpečnostních listech, informace o použitelnosti zboží a prohlášení v tkacích prostředcích nejsou zárukou ani garancí, ani prohlášeními o shodě. Zejména příslušná určená použití podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě nebo použití požadovaném smlouvou.

b) Pokud je kupující informován slovem, písemně nebo experimenty, je to provedeno podle našeho nejlepšího vědomí, ale bez odpovědnosti za nás, a nezbavuje kupujícího jeho vlastního přezkoumání dodaného zboží z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely.

c) Pro prohlídku zboží a oznámení vad platí zákonná ustanovení, jako je § 377 HGB s tím, že kupující nám musí vady zboží písemně oznámit. Pokud je zboží dodáváno v balení, musí také zkontrolovat, zda je označení každého jednotlivého balení v souladu s objednávkou. Kromě toho se musí přesvědčit o smluvní kvalitě zboží před doplněním paliva odběrem vzorků v souladu s obvyklými obchodními zvyklostmi.

d) V případě oprávněného, včasného oznámení vad můžeme dle vlastního uvážení vadu odstranit nebo dodat bezvadné zboží (následné plnění). V případě neúspěchu nebo odmítnutí následného plnění má kupující nárok na zákonná práva. Není-li vada podstatná a/nebo-li zboží již bylo prodáno, zpracováno nebo přepracováno, má nárok pouze na právo na snížení.

e) Další nároky jsou vyloučeny podle § 8. To platí zejména pro nároky na náhradu škody, která nevznikla na samotném zboží (následné škody).

§8 Obecné omezení odpovědnosti a promlčecí lhůta
a) Z důvodu porušení smluvních a mimosmluvních povinností, zejména z důvodu nemožnosti, prodlení, zavinění při zahájení smlouvy a občanskoprávního deliktu, odpovídáme – i za naše vedoucí zaměstnance a jiné zástupce – pouze v případech úmyslu a hrubé nedbalosti, omezené na smluvně typickou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy. Ve všech ostatních ohledech je naše odpovědnost, a to i za vady a následné škody, vyloučena.

b) Tato omezení neplatí v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, pokud je ohroženo dosažení účelu smlouvy, v případech naší odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za výrobek, v případě újmy na životě, těle nebo zdraví, a také ne, pokud a v rozsahu, v jakém jsme podvodně zatajili vady věci nebo zaručili jejich nepřítomnost. Pravidla týkající se důkazního břemene tím zůstávají nedotčena.

c) Není-li dohodnuto jinak, smluvní nároky vzniklé kupujícímu vůči nám při příležitosti a v souvislosti s dodáním zboží a našich dalších služeb se promlčují jeden rok po dodání zboží. Tím není dotčena naše odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé porušení povinností, zaviněné škody na životě, těle a zdraví.

§9 REACH Pokud nám kupující oznámí použití v souladu s článkem 37-2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), které vyžaduje aktualizaci registrace nebo zprávy o chemické bezpečnosti nebo které spouští jinou povinnost podle nařízení REACH, nese kupující veškeré ověřitelné náklady. Neneseme odpovědnost za zpoždění dodávky způsobené oznámením o tomto použití a splněním odpovídajících povinností podle nařízení REACH z naší strany. Pokud z důvodů ochrany zdraví nebo životního prostředí není možné toto použití zahrnout jako určené použití a pokud v rozporu s naší radou kupující zamýšlí používat zboží způsobem, který jsme nedoporučovali, můžeme od smlouvy odstoupit. Kupující nemůže z výše uvedených pravidel odvozovat žádná práva vůči nám.

§10 Soudní příslušnost, rozhodné právo, doložka o oddělitelnosti

a) Místem soudní příslušnosti je podle našeho uvážení naše sídlo nebo sídlo kupujícího.

b) Právo Spolkové republiky Německo se použije s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a v současnosti platného znění (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží CISG ze dne 11.04.1980)

c) Bude-li některá z výše uvedených ustanovení neplatná nebo se stane neplatnou, budou neplatná ustanovení nahrazena ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému účelu smlouvy a zároveň přiměřeně chrání zájmy obou stran.

Was Kunden zu sagen haben

Julius Bentz
Erstes Resümee nach einiger Zeit: Im Grunde werden genau die Probleme gelöst, welche man als Dienstleister vor Ort beim Kunden hat. Man möchte professionelle Reinigungen anbieten in der Gebäudereinigung weis aber nicht genau welche Mittel man dazu nimmt, damit am Ende die Arbeit top abgeliefert wird. Man sucht zwanghaft nach Herstellern mit denen man zusammenarbeiten kann. Hier bekommt man alles aus einer Hand, schnelle WhatsApp Beratung und Versand. MFG
Michael Kappes
Hat alles perfekt geklappt. Ich habe wie von Herrn Pühringer meine Muster erhalten und werde jetzt meine erste Bestellung aufgeben.
Stefan Schuler
Top Beratung und schneller Lieferservice Gerne wieer einmal
Helmut Haidwagner
Scheich Chemie hat die besten Reinigungsmitteln auf den Markt und Herr Pühringer Stefan ein Top Berater.
Daniel A
Eins A Fassadenreiniger, selbst hartnäckige Algen, werden mühelos entfernt :). Mit freundlichen Grüßen Housework-Saar Daniel Arras
Sascha Stücher
Die Verarbeitung ihrer Produkte ist bemerkenswert. Egal welches Produkt ich ausgewählt habe, ich konnte eine hohe Qualität und sorgfältige Herstellung erkennen. Die Produkte von Schaich Chemie haben mich in jeder Hinsicht überzeugt. Obwohl ich mich vorher nicht intensiv mit der Materie beschäftigt hatte, nahm sich Herr Stephan Pühringer die Zeit, mich umfangreich zu beraten. Seine Kenntnisse über die verschiedenen Produkte und Prozesse waren beeindruckend, und er konnte mir alle meine Fragen geduldig beantworten. Der Kundenservice von Schaich Chemie hat mich ebenfalls beeindruckt. Ich fühlte mich als Kunde wertgeschätzt und ernst genommen. Telefonisch war HerrPühringer stets freundlich und hilfsbereit. Meine Anliegen und Fragen wurden prompt beantwortet und Probleme wurden effizient gelöst. Es war eine Freude, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das so viel Wert auf Kundenzufriedenheit legt. Darüber hinaus war ich von der Vielfalt und Qualität der angebotenen Produkte beeindruckt. Schaich Chemie bietet eine breite Palette an chemischen Produkten für verschiedene Anwendungsbereiche an, und ich war begeistert von der Effektivität jedes einzelnen Produktes, das ich probiert habe. Die Ergebnisse haben meine Erwartungen übertroffen und ich kann Schaich Chemie mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Insgesamt kann ich Schaich Chemie und insbesondere Herrn Stephan Pühringer nur wärmstens empfehlen. Ihre Produkte sind von hoher Qualität, die Beratung ist umfassend und der Service ausgezeichnet. Ich bin äußerst zufrieden mit meiner Erfahrung und werde sicherlich auch in Zukunft auf die Expertise von Schaich Chemie vertrauen. Beste Grüsse Sascha Stücher Fassadenreinigung-Euregio
Frank Gruhn
Top professionell Produkte für den Profi. Haben super Erfahrung mit dem cleanway blau konzentrat . Werden wir sicher bestellen .
Florian Ebert
Bewertung bezieht sich auf telefonische Beratung. Diese war außerordentlich gut und informativ. Zudem habe ich eine kostenlose Bemusterung erhalten mit Moos und Algenentfernern. Diese konnte ich bis jetzt noch nicht testen. Sobald diese gestestet wurden, folgt eine korrigierte Rezession
Lukas Reiswich
Super Produkte, immer wieder gerne. Liebe Grüße
Dirk Schilling
Super Service in Beratung und Leistung!