OCHRANA DAT

Jméno a kontakt správce v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR

Firma: Schaich Chemie- und Bautenschutz GmbH & Vedoucí Johannes Seiwald
Adresa:Ficht 8,94107 Untergriesbach, Německo
Telefon: +49 8593 939206

E-Mail: office@schaich-chemie.de

BEZPEČNOST A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za náš prvořadý úkol považujeme zachování důvěrnosti Vámi poskytnutých osobních údajů a jejich ochranu před neoprávněným přístupem. Proto uplatňujeme maximální péči a nejmodernější bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních údajů.

Jako soukromoprávní společnost podléháme ustanovením evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ustanovením federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že předpisy o ochraně údajů budou dodržovány jak námi, tak našimi externími poskytovateli služeb.

PODMÍNKY

Zákonodárce požaduje, aby osobní údaje byly zpracovávány zákonným způsobem, v dobré víře a způsobem, který je pro subjekt údajů srozumitelný („zákonnost, korektní zpracování, transparentnost“). Abychom to zajistili, informujeme vás o jednotlivých právních definicích, které se také používají v tomto prohlášení o ochraně údajů:

OSOBNÍ ÚDAJE

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelný je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména přiřazením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, vyjádření fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.genetická, psychologická, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

ZPRACOVÁNÍ

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s pomocí automatizovaných postupů nebo bez pomoci automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace,strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

„Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

PROFILOVÁNÍ

„Profilováním“ se rozumí jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména analyzovat nebo předvídat aspekty týkající se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změn umístění této fyzické osoby.

PSEUDONYMIZACE

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

SYSTÉM SOUBORŮ

„Systémem souborů“ se rozumí jakékoli strukturované shromažďování osobních údajů, které je přístupné podle určitých kritérií, bez ohledu na to, zda je toto shromažďování centralizované, decentralizované nebo uspořádané podle funkčních nebo zeměpisných kritérií.

ODPOVĚDNÁ OSOBA

„Odpovědná osoba“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou účely a prostředky tohoto zpracování podle práva unie nebo právo členských států, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanovena právem unie nebo členského státu.

ZPRACOVATEL

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

PŘIJÍMATEL

„Přijímatel“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, nesmějí se však považovat za příjemce; zpracování těchto údajů výše uvedenými orgány se provádí v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů v souladu s účely zpracování.

TŘETÍ

„Třetí“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

SOUHLAS

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy, pokud existuje právní základ pro zpracování. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) – f) GDPR může být právním základem pro zpracování zejména:

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů; zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji jsou například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje, které jste nám poskytli (vaše e-mailová adresa, pokud je to možné. Vaše jméno a telefonní číslo, které ukládáme k zodpovězení vašich dotazů. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co ukládání již není nutné nebo je zpracování omezeno, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Při používání webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

  • IP adresa
  • Datum a čas žádosti
  • Rozdíl časového pásma od greenwichského středního času (GMT)
  • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
  • Stav přístupu/Stavový kód HTTP
  • Množství přenesených dat
  • Webová stránka, ze které požadavek pochází
  • Prohlížeč
  • Operační systém a jeho rozhraní
  • Jazyk a verze softwarového prohlížeče.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

(1) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ve vašem počítači ukládají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku přiřazeném k prohlížeči, který používáte, a přes které proudí určité informace do těla, které soubor cookie nastavuje. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. slouží, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(2) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:
Přechodné soubory cookie (viz a.)
Trvalé soubory cookie (viz b.).

Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého mohou být ke společné relaci přiřazeny různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje, aby byl váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

Můžete nakonfigurovat nastavení prohlížeče podle svých přání a například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Takzvané „cookies třetích stran“ jsou cookies, které byly nastaveny třetí stranou, tedy ne skutečnou webovou stránkou, na které se právě nacházíte. Rádi bychom zdůraznili, že deaktivací souborů cookie možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Soubory cookie používáme k vaší identifikaci pro následné návštěvy, pokud u nás máte účet. V opačném případě byste se museli znovu přihlásit pro každou návštěvu.
Použité soubory cookie Flash nejsou zaznamenávány vaším prohlížečem, ale vaším zásuvným modulem Flash. Dále používáme objekty úložiště HTML5, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data bez ohledu na prohlížeč, který používáte, a nemají automatické datum vypršení platnosti. Pokud nechcete, aby byly soubory flash cookie zpracovávány, musíte nainstalovat vhodný doplněk, například „Lepší soukromí“ pro prohlížeč Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo zabijácký soubor cookie Adobe Flash pro prohlížeč Google Chrome. Použití objektů úložiště HTML5 můžete zabránit pomocí soukromého režimu v prohlížeči. Doporučujeme také pravidelně ručně mazat soubory cookie a historii prohlížení.

DALŠÍ FUNKCE A NABÍDKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

(1) Kromě čistě informačního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte obvykle poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a zadány námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účast na kampaních, soutěžích, smlouvách nebo podobných službách. Další informace lze získat poskytnutím vašich osobních údajů nebo v popisu nabídky níže.

(4) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

DĚTI

Naše nabídka je v podstatě zaměřena na dospělé. Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků.

PRÁVA SUBJEKTU 

(1) Odvolání souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, můžete nás kdykoli kontaktovat.

(2) Právo na potvrzení

Máte právo požadovat od správce potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. O potvrzení můžete kdykoli požádat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

(3) Právo na informace

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, můžete kdykoli požádat o informace o těchto osobních údajích a následující informace: účely zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny jsou nebo budou zveřejněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; je-li to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby; existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování; existence práva na odvolání k dozorovému úřadu; pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, všechny dostupné informace o původu údajů; 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách v souladu s článkem 46 GDPR v souvislosti s přenosem. Poskytujeme kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za jakékoli další kopie, které si osobně vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Je-li žádost podána elektronicky, poskytují se informace v běžně používaném elektronickém formátu, není-li stanoveno jinak. Právem na pořízení kopie uvedeným v odstavci 3 nejsou dotčena práva a svobody druhých.

(4) Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

(5) Právo na vymazání údajů  

Máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu a my jsme povinni osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahují.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat v souladu s odstavcem 1, přijme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, informovat správce zpracovávající osobní údaje o tom, že subjekt údajů požádal o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií či replikací.

Právo na výmaz („právo být vymazán“) neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

vykonávat právo na svobodu projevu a informací; ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterým správce podléhá, vyžaduje nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR; pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci 1 znemožní nebo vážně naruší dosažení cílů takového zpracování nebo uplatňovat, vykonávat nebo hájit právní nároky.

(6) Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů;
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Za účelem uplatnění práva na omezení zpracování nás může subjekt údajů kdykoli kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

(7) Právo na přenos údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů uvedeného v odstavci 1 máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce k druhému, a to v technicky proveditelném rozsahu. Uplatněním práva na přenositelnost údajů není dotčeno právo na výmaz („právo být zapomenut“). Toto právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

(8) Právo vznést námitku

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě článku 6 (1) (e) nebo (f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Správce již osobní údaje nezpracovává, pokud nemůže prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky za použití technických specifikací.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo vznést námitku můžete kdykoli uplatnit kontaktováním příslušné odpovědné osoby.

(9) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí: je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a toto právo je přiměřené. opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Správce přijme vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a napadení rozhodnutí.

Subjekt údajů může toto právo kdykoli uplatnit kontaktováním příslušného správce.

(10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Mají rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje toto nařízení.

11) Právo na účinnou soudní ochranu

Aniž jsou dotčeny jakékoli dostupné správní nebo mimosoudní opravné prostředky, včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR, máte právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že vaše práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů, které není v souladu s tímto nařízením.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

(1) Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server od společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek.

(2) IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také požádat o shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek.(včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. V důsledku toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže osobní reference mohou být vyloučeny. Pokud údaje shromážděné o vás mají osobní odkaz, bude to okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou okamžitě vymazány.

(5) Používáme Google Analytics k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují vylepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podrobila štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(6) Informace od poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled ochran dat www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, stejně jako zásady ochrany osobních údajů: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tato webová stránka také používá službu Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „Osobní údaje“.

POUŽÍVÁNÍ PLUGINŮ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

V současné době používáme následující pluginy sociálních médií: Facebook.

(2) Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a operace zpracování údajů, ani si nejsme vědomi plného rozsahu shromažďování údajů, účelů zpracování, doby uchovávání. Nemáme také žádné informace o vymazání shromážděných údajů poskytovatelem pluginu.

(3) Poskytovatel pluginu ukládá údaje shromážděné o vás jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo designu svých webových stránek založeného na potřebách. Takové hodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem zobrazení reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat příslušného poskytovatele pluginu, abyste toto právo uplatnili. Prostřednictvím pluginů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro použití zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(4) Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele pluginu a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli pluginu, vaše údaje, které shromažďujeme, budou přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například propojíte stránku, poskytovatel pluginu také uloží tyto informace do vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdělí vašim kontaktům. Doporučujeme se pravidelně odhlašovat po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože se můžete vyhnout přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele modulu plug-in.

(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu lze nalézt v následujících prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů. Najdete zde také další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

(6) Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů a url s jejich informacemi o ochraně údajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; další informace o sběru dat: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other ,a také  www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook se podrobil štítu EU–USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Was Kunden zu sagen haben

Julius Bentz
Erstes Resümee nach einiger Zeit: Im Grunde werden genau die Probleme gelöst, welche man als Dienstleister vor Ort beim Kunden hat. Man möchte professionelle Reinigungen anbieten in der Gebäudereinigung weis aber nicht genau welche Mittel man dazu nimmt, damit am Ende die Arbeit top abgeliefert wird. Man sucht zwanghaft nach Herstellern mit denen man zusammenarbeiten kann. Hier bekommt man alles aus einer Hand, schnelle WhatsApp Beratung und Versand. MFG
Michael Kappes
Hat alles perfekt geklappt. Ich habe wie von Herrn Pühringer meine Muster erhalten und werde jetzt meine erste Bestellung aufgeben.
Stefan Schuler
Top Beratung und schneller Lieferservice Gerne wieer einmal
Helmut Haidwagner
Scheich Chemie hat die besten Reinigungsmitteln auf den Markt und Herr Pühringer Stefan ein Top Berater.
Daniel A
Eins A Fassadenreiniger, selbst hartnäckige Algen, werden mühelos entfernt :). Mit freundlichen Grüßen Housework-Saar Daniel Arras
Sascha Stücher
Die Verarbeitung ihrer Produkte ist bemerkenswert. Egal welches Produkt ich ausgewählt habe, ich konnte eine hohe Qualität und sorgfältige Herstellung erkennen. Die Produkte von Schaich Chemie haben mich in jeder Hinsicht überzeugt. Obwohl ich mich vorher nicht intensiv mit der Materie beschäftigt hatte, nahm sich Herr Stephan Pühringer die Zeit, mich umfangreich zu beraten. Seine Kenntnisse über die verschiedenen Produkte und Prozesse waren beeindruckend, und er konnte mir alle meine Fragen geduldig beantworten. Der Kundenservice von Schaich Chemie hat mich ebenfalls beeindruckt. Ich fühlte mich als Kunde wertgeschätzt und ernst genommen. Telefonisch war HerrPühringer stets freundlich und hilfsbereit. Meine Anliegen und Fragen wurden prompt beantwortet und Probleme wurden effizient gelöst. Es war eine Freude, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das so viel Wert auf Kundenzufriedenheit legt. Darüber hinaus war ich von der Vielfalt und Qualität der angebotenen Produkte beeindruckt. Schaich Chemie bietet eine breite Palette an chemischen Produkten für verschiedene Anwendungsbereiche an, und ich war begeistert von der Effektivität jedes einzelnen Produktes, das ich probiert habe. Die Ergebnisse haben meine Erwartungen übertroffen und ich kann Schaich Chemie mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Insgesamt kann ich Schaich Chemie und insbesondere Herrn Stephan Pühringer nur wärmstens empfehlen. Ihre Produkte sind von hoher Qualität, die Beratung ist umfassend und der Service ausgezeichnet. Ich bin äußerst zufrieden mit meiner Erfahrung und werde sicherlich auch in Zukunft auf die Expertise von Schaich Chemie vertrauen. Beste Grüsse Sascha Stücher Fassadenreinigung-Euregio
Frank Gruhn
Top professionell Produkte für den Profi. Haben super Erfahrung mit dem cleanway blau konzentrat . Werden wir sicher bestellen .
Florian Ebert
Bewertung bezieht sich auf telefonische Beratung. Diese war außerordentlich gut und informativ. Zudem habe ich eine kostenlose Bemusterung erhalten mit Moos und Algenentfernern. Diese konnte ich bis jetzt noch nicht testen. Sobald diese gestestet wurden, folgt eine korrigierte Rezession
Lukas Reiswich
Super Produkte, immer wieder gerne. Liebe Grüße
Dirk Schilling
Super Service in Beratung und Leistung!